Polityka HR

Polityka HR

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH

Obowiązek Informacyjny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, że Administratorem danych osobowych jest firma AMARAD Radosław Leusz z siedzibą w Gdańsku (80-174) ul. Turzycowa 47/14, działalność gospodarcza zarejestrowana w CEiDG o numerze NIP 593-214-93-70; REGON 191931121.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będzie art.6. ust. 1. pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 12 miesięcy od daty przesłania przez Panią/Pana
aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub mailowy biuro@amarad.eu.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail biuro@amarad.eu.pl.